PRIVATUMO POLITIKA

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB „Raguvilė“, juridinio asmens kodas 161735535, buveinės adresas Tiekėjų g. 2D, LT-97123, Kretinga, elektroninio pašto adresas [email protected] (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės raguvile.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymais.

Interneto svetainėje gali būti nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už tokių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojama susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai

Interneto svetainėje yra naudojami slapukai, kurie mums reikalingi, kad galėtume užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti mūsų svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite svetainėje pateiktame slapukų valdymo įrankyje.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis pilnu interneto svetainės funkcionalumu.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje allaboutcookies.org.

Tinklalapyje taip pat naudojame „Facebook“ Pixel įskiepį, kurio pagalba vartotojams galime suteikti konkretesnį turinį bei teikti tik aktualią informaciją. Jei nepageidaujate, kad šis įskiepis stebėtų Jūsų veiklą, galite pakeisti šį pasirinkimą savo „Facebook“ paskyros nustatymuose.

Komunikacijos įrankiai

Interneto svetainėje yra sudaroma galimybė susisiekti su Valdytoju šiais būdais: užklausų formomis; elektroniniu paštu [email protected]; telefonu +370 616 72434; registruotu paštu adresu: Raguvos g. 1B, Raguviškių k., LT-97160, Kretingos raj., bei kitais kontaktais, nurodytais raguvile.lt/kontaktai.

REGISTRUOTŲ INTERNETO SVETAINĖS VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENYS

Registracijos interneto svetainėje yra tvarkomi šie asmenų, kurie registruojasi Valdytojo interneto svetainėje, duomenys: vardas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi Valdytojo paslaugų suteikimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi įstatymo bei teisėto intereso pagrindais.

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

– informacija iš trečiųjų šalių šaltinių. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus;

– Valdytojas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Valdytojo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

INFORMACIJA APIE TEISES

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi teisę:

– Susipažinti su savo duomenimis kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
– Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis);
– Reikalauti, kad Valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis (jei tai galima) (teisė „būti pamirštam“);
– Apriboti savo duomenų tvarkymą arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą);
– Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė į duomenų perkeliamumą);
– Turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu numatytais atvejais;
– Turi teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam;
– Teisė paduoti skundą priežiūros institucijai.

Valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

Mes informuojame, kad atskleisime jūsų informaciją kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

– norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
– norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
– galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
– kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti ada.lt.

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime.

Valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas: UAB „Raguvilė“
Juridinio asmens kodas: 161735535
Buveinė ir korespondencijos adresas: Tiekėjų g. 2D, LT-97123, Kretinga
Tel. +370 616 72434
El. paštas: [email protected]
Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras”.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per metus. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama raguvile.lt/privatumas.